PADEN

 

GEDICHTENBUNDEL (fragmint)

It doarp hie moaie paden
dy't ik oprûn
mei fuort al it gefoel
ik kom wer thús.
Sokke paden
dy't thus komme
as se fuortrinne
en oarsom
dat binne
moaie paden
foar in bern.

PADEN