1957-1963

 

 

62-63  OMKE DOEKE KOMT UT'E HOEKE

61-62  ANAB TOURNEE

1961   FEESTFIERE IS EK IN KEUNST

60-61  MINSKEN MINSKEN HWAT IN MINSKEN

59-60  ANAB JUBILEUM TOURNEE

1959   SA IS'T EN NET OARS

1958   HWAT IS JOU LIBBEN

1957   DE TIID SIL IT LEARE - SELSKIP TETMAN DE VRIES